Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení,

společnost NORDBEANS s.r.o. klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti NORDBEANS s.r.o., jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti NORDBEANS s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.
 

           1. Zpracování protokolových souborů

                      1.1 V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost NORDBEANS s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

                      1.2 Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost NORDBEANS s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SMWORKS s.r.o. . Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost NORDBEANS s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti NORDBEANS s.r.o. navštívil;

 • IP-adresa;

 • datum přístupu a doba přístupu;

 • případný dotaz návštěvníka;

 • kód odpovědi http;

 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

   

           2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

                      2.1 V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení (výlučně pro potřeby klubu), bude společnost NORDBEANS s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti NORDBEANS s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost NORDBEANS s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost NORDBEANS s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

                      2.2 Osobní údaje návštěvníka pro mailling začne společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní proaktivně souhlas s podmínkami pro ochranu osobních údajů. Nebude-li registrace potvrzena souhlasem, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány a nebudou pro mailling nadále použity.

                      2.3 Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NORDBEANS s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SMWORKS s.r.o., která pro společnost NORDBEANS s.r.o. provádí marketingové služby.

                      Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání společnosti SMWORKS s.r.o.) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti NORDBEANS s.r.o. (viz níže), nebo také zasláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu společnosti NORDBEANS s.r.o. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit" v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti NORDBEANS s.r.o. možné.

 

           3. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

                      3.1 Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost NORDBEANS s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

                      3.2 Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

                      3.3 V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

                      Google Analytics a Google Adwords

                      3.4 K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost NORDBEANS s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

                      3.5 Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti NORDBEANS s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

                      3.6 Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

                      3.7 Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

                      3.8 V rámci služby Google Analytics využívá společnost NORDBEANS s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

                      3.9 Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti NORDBEANS s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

                      Remarketing

                      3.10 Společnost NORDBEANS s.r.o. využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

                      Facebook pixel, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

 

           4.Užívání sociální pluginů

                      4.1 Webové stránky společnosti NORDBEANS s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

                      plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

                      4.2 Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností NORDBEANS s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 

           5. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

                      5.1 Při zpracování osobních údajů společností NORDBEANS s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

                      5.2 Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovává;

 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

                      5.3 Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti NORDBEANS s.r.o.

                      5.4 Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti NORDBEANS s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 8.

                      5.5 Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost NORDBEANS s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

               

           6. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

                      6.1 Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

NORDBEANS s.r.o.
IČO:                 04327250
sídlo:                1. máje 868/11, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Zápis v OR:      C 36134 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Tel.:                  +420 775 886 333

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.

Social links